Category Archives: kuchnia

Mleko do spożycia

Mleko do spożycia, w myśl ogólnie stosowanego określenia, jest to mleko normalizowane, poddane pasteryzacji lub steryliza­cji, a ponadto może być homogenizowane lub niehomogenizowane. W zależności od zawartości tłuszczu rozróżnia się:mleko spożywcze normalizowane i pasteryzowane, o zawar­tości tłuszczu nie mniej niż 2°/o,mleko wyborowe normalizowane, pasteryzowane, o zawar­tości tłuszczu nie mniej niż 3,2%,, — mleko odtłuszczone, pasteryzowane, o nienormalizowanej zawartości tłuszczu, zwane jest też mlekiem chudym (spotykane jest sporadycznie i lokalnie; przewiduje się w przyszłości jego rozpowszechnienie, zwłaszcza z odpowiednimi dodatkami).Produkcja mleka do spożycia obejmuje takie czynności, jakOczyszczanie mleka ma na celu usunięcie zanieczyszczeń me­chanicznych oraz równocześnie możliwie dużej ilości drobno­ustrojów. Wirówka czyszcząca jest z reguły połączona z pastery­zatorem i tworzy wspólny agregat.Pasteryzacja jest podstawowym etapem w produkcji mleka do spożycia. Ma na celu utrwalenie mleka, przy równoczesnym pod­niesieniem stopnia jego wyjałowienia do możliwie maksymalnych granic. Obecnie w zakładach mleczarskich stosuje się w zasadzie wyłącznie pasteryzację krótkotrwałą (wysoką lub momentalną). Bezpośrednio po pasteryzacji przeprowadza się ochłodzenie mleka do temperatury w granicach od 0 do ok. 4°C.Mleko do spożycia rozlewa się do konwi, butelek lub specjal­nych innych opakowań. Butelki powinny być czyste, nie uszko­dzone i zamknięte kapslem (zakrywka aluminiowa). Konwie powinny być czyste z zewnątrz i wewnątrz, nie pogięte, nie zardze­wiałe, szczelnie zamknięte i plombowana w sposób uniemożliwia-jacy otwarcie konwi bez naruszenia plomby (rys. 69). Na opako­waniach powinny się znajdować stosowne napisy. Nowoczesnym jednostkowym opakowaniem mleka do spożycia są opakowania jednorazowe (bezzwrotne) — opakowania polietylenowe. Ten ro­dzaj opakowania ze względów higieniczno-praktycznych powinien się rozpowszechniać.Mleko do spożycia powinno być przechowywane w punktach sprzedaży — w zbiornikach zabezpieczających produkt przed za­nieczyszczeniem i podniesieniem temperatury ponad 15°C oraz w konwiach, butelkach i opakowaniach jednorazowych zabezpie­czonych przed bezpośrednim działaniem słońca i zanieczyszcze­niem. Warunki transportu mleka spożywczego są takie same, jak dla mleka surowego i innych artykułów nietrwałych.Mleko butelkowe ma kapsel:srebrny, mleko znormalizowane o zawartości tłuszczu 2°/o,złoty, mleko pełne o zawartości tłuszczu 3,2%.