Regulamin

Spis treści

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLADRZECZY.PL

 


§1. Strony umowy

 
1. Sprzedawca –firma APION Jacek Kołakowski   z siedzibą miejscowości Piaseczno, ul.Czajewicza 28A, prowadząca sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://skladrzeczy.pl

2. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu produktu objętego ofertą sklepu internetowego Składrzeczy.pl

§2. Rodzaj i zakres świadczonych usług

 

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtowa i detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane są przez stronę WWW sklepu http://SKLADRZECZY.PL
2. Wszystkie ceny produktów podane na stronie sklepu http://skladrzeczy.pl ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
3. Oferowane produkty pochodzą  bezpośrednio od producentów lub ich dystrybutorów na terenie Polski i Unii Europejskiej, a podane ich opisy z materiałów przez nich publikowanych.

 

§ 3. Warunki zawarcia umowy

 

1. Wybór produktu na stronie sklepu internetowego pod adresem http://SKLADRZECZY.PL  i akceptacja REGULAMINU jest jednoznaczne ze złożeniem ZAMÓWIENIA.
2. ZAMÓWIENIE musi zostać  potwierdzone przez Sprzedawcę  w ciągu 48 godzin od chwili jego złożenia. Potwierdzenie jest przyjęciem zamówienia do realizacji przez SPRZEDAWCE.
3. W przypadku braku potwierdzenia ZAMÓWIENIA przez SPRZEDAWCE, uważa sie, że ZAMÓWIENIE nie zostało przyjęte do realizacji.
4. Złożenie ZAMÓWIENIA przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury sprzedaży bez jego podpisu.
5. Potwierdzenie przez Sprzedawcę  ZAMÓWIENIA jest jednoznaczne z zawarciem UMOWY ZAKUPU PRODUKTU pomiędzy Sprzedawca a Nabywcą, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.
6. W przypadku odbioru osobistego umowa zostaje zawarta w chwili odbioru produktu przez Nabywcę w siedzibie Spółki.
7. UMOWA ZAKUPU PRODUKTU dotyczy jego sprzedaży i dostawy przez Sprzedającego do Nabywcy na warunkach określonych w niniejszym REGULAMINIE. W przypadku opisanym w pkt. 6 umowa zakupu nie obejmuje dostawy towaru.

 

§ 4. Forma płatności

 

1. Gotówka, przy odbiorze towaru.
2. Przelew z góry, na, po wpływie płatności na konto Sprzedawcy, towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT do Nabywcy. Faktura proforma wystawiana jest przez Sprzedawcę na życzenie Nabywcy.

 

§ 5. Dostawa i odbiór towaru

 

1. Termin dostarczenia PRZEDMIOTU UMOWY ZAKUPU zostaje podany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia ZAMÓWIENIA Nabywcy, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 6.
2. Dostarczenie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA odbywa sie za pośrednictwem DHL Express Polska Sp. z o.o. Koszt dostarczenia PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poprzez DHL Express Polska Sp. z o.o. jest zgodny z taryfa przesyłek kurierskich DHL Express Polska Sp. z o.o. www.dhl.pl (przesyłki krajowe). Dostawa przesyłek odbywa sie w godzinach 9.00 – 17.00 w dni robocze.
3. Odbiór PRZEDMIOTU UMOWY ZAKUPU od firmy DHL musi być  potwierdzony pisemnie przez Nabywcę. Z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę odbioru PRZEDMIOTU UMOWY ZAKUPU, na Nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
4. Odbiór PRZEDMIOTU UMOWY ZAKUPU przez Nabywcę musi być poprzedzony sprawdzeniem, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności osoby dostarczającej produkt "Protokołu Reklamacji". W przypadku kiedy płatnikiem za usługę dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej jest Nabywca, SPRZEDAWCA nie jest strona w reklamacji. W przypadku dostawy towaru na koszt SPRZEDAWCY, Nabywca jest zobowiązany zgłosić reklamacje niezwłocznie do SPRZEDAWCY telefonicznie dp BOK pod nr Tel.750 74 90, następnie w obecności dostawcy sporządzić Protokół Reklamacji / Szkody i przesłać go listem lub do SPRZEDAWCY.
5. W przypadku dostawy towaru na koszt SPRZEDAWCY i zagubienia przesyłki z winy firmy kurierskiej, dostawa drugiego egzemplarza towaru jest możliwa po jednoznacznym uznaniu reklamacji SPRZEDAWCY z tytułu zagubienia przesyłki przez firmę kurierska.
6. W przypadku braku odbioru towaru przez Nabywcę, a wysłanego zgodnie z zamówieniem, SPRZEDAWCA zastrzega możliwość dochodzenia zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.
7. W przypadku zakupu ratalnego Nabywca zobowiązany jest przekazać SPRZEDAWCY wymagane dokumenty, zgodnie z regulaminem Systemu Żagiel. Po potwierdzeniu możliwości zawarcia umowy SPRZEDAWCA zobowiązany jest dostarczyć umowę sprzedaży ratalnej NABYWCY. Dostawa towaru następuje po otrzymaniu przez SPRZEDAWCE podpisanego oryginału umowy sprzeda4y ratalnej oraz zaksięgowaniu przez Bank SPRZEDAWCY zadeklarowanego przez Nabywcę wkładu własnego, zgodnie z regulaminem Systemu Żagiel.

 

§ 6. Reklamacja

 


1. Nabywca ma prawo reklamować wadliwy towar na podstawie. „niezgodności towaru z umową” Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 Nr 141 poz. 1176). Nabywcy przysługuje również prawo odstąpienia od umowy.
2. Reklamacja wymaga formy pisemnej i musi być dostarczona listem na adres korespondencyjny SPRZEDAWCY

 

§ 7. Gwarancja

 


1. Produkty wskazane na stronie internetowej sklepu WWW.SKLADRZECZY.PL  są fabrycznie nowe i posiadają gwarancje producenta lub dystrybutora.
2. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji gwarancji znajdują sie na karcie gwarancyjnej (jeżeli producent przewiduje wydanie takich kart) dołączonej do zakupionego produktu i w zależności od konkretnego produktu mogą w różny sposób regulować np. zasięg terytorialny gwarancji. W przypadku awarii produktu Nabywca zobowiązany jest zgłosić problem producentowi sprzętu bezpośrednio lub do placówki serwisowej wskazanej przez producenta.
 
§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 
1. Zgodnie z Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 Nr 22 poz. 271, z pózn. zm.) Nabywca, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 6 niniejszego regulaminu, ma prawo odstąpić od zawartej umowy zakupu produktu bez podania przyczyny w ciągu dziesięciu dni od odebrania przesyłki.
2. Zwracany we wskazanym wyżej trybie produkt przyjęty zostanie przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wówczas, gdy odesłany będzie w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, a jego zawartość będzie kompletna. Sam produkt natomiast jak również wszelkie akcesoria do niego nie mogą nosić śladów jakiegokolwiek używania, nie mogą być także uszkodzone. Dotyczy to równie4 wszelkiego rodzaju zabezpieczeń producenta takich jak np. plomby itp.
3. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt Sprzedawcy na własny koszt w komplecie: produkt, oryginał faktury VAT, karta gwarancyjna. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez obowiązku podawania powodu odstąpienia oraz numer konta, na które Sprzedawca ma zwrócić zapłatę.
4. Sprzedawca po otrzymaniu zwracanego produktu dokonuje sprawdzenia produktu i gdy spełnia on wszelkie w/w wymagania wystawia fakturę korygującą, która zostaje wysłana do Nabywcy.
5. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej cenie produktu na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres Nabywcy niezwłocznie po otrzymaniu podpisanej przez Nabywcę faktury korygującej.
6. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opłaty manipulacyjnej związanej z kosztami realizacji zamówienia w przypadku rezygnacji przez nabywcę z zamówienia.
8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień produktu Nabywcy (kolor, ustawienia, proporcje itp.), jak również nieprawidłowe użytkowanie i brak odpowiedniej wiedzy w użytkowaniu Produktu nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

§ 9. Postanowienia końcowe


1. Nabywca składając ZAMÓWIENIE w sklepie WWW.SKLADRZECZY.PL  akceptuje powyższy regulamin.
2. Wszystkie PRODUKTY i nazwy ujęte na stronie internetowej WWW.SKLADRZECZY.PL  używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. Zawartość  strony internetowej WWW.SKLADRZECZY.PL  nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące PRODUKTÓW prezentowanych na stronie sklepu WWW.SKLADRZECZY.PL są zgodne z danymi katalogowymi producentów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Złożenie ZAMÓWIENIA przez Nabywcę jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Nabywca został poinformowany, że Administratorem Danych osobowych Nabywcy jest właściciel sklepu WWW.SKLADRZECZY.PL  z siedzibą w Kłaki Kwasy 8 oraz o przysługującym Nabywcy prawie dostępu do danych osobowych i ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).
5. Nabywca oświadcza, że został poinformowany, iż zgodnie z ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.): „Ustawę stosuje sie do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa te rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodowa lub gospodarczą (towar konsumpcyjny)”.

 

 

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

 

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez APION z siedzibą w Piasecznie.

I. Definicje
 1. Administrator - oznacza firmę APION z siedzibą w: 05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 28A, numer wpisu 176/2009 , NIP: 566-111-43-87, Regon: 130668875, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.  
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) foremki.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych
   • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]  
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • ii) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie] 
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   • i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel