Zasady przemiału ziarna zbóż

Istotą przemiału ziarna zbóż jest drobienie ziarna, połączone z wydzielaniem możliwie największej ilości bielma, przy możliwie najmniejszym udziale innych elementów ziarna (a w szczególności łuski). Całość procesów związanych z technologią młynarstwa jest złożona i ogólnie wyróżnia się procesy związane z przygotowaniem ziarna do przemiału oraz przemiał właściwy.W skład czynności przygotowujących ziarno zbóż do przemiału wchodzi: przygotowanie mieszanek przemiałowych, czyszczenie ziarna (czarne i białe) oraz doprawianie, czyli kondycjonowanie.Przygotowanie mieszanek przemiałowych ma na celu nadanie odpowiednich cech jakościowych większym partiom surowca. Czę­sto np. do pszenicy mączystej dodawana jest pszenica szklista, aby zwiększyć lub wypośrodkować w mące zawartość glutenu.Czyszczenie czarne ziarna ma na celu wydzielenie z niego za­nieczyszczeń i odbywa się w wialniach zbożowych, oddzielaczach okrągłoziarnowych (tryjerach), oddzielaczach magnetycznych (usu­wających zanieczyszczenia np. w postaci kawałków drutu, gwoździ itp.) i innych urządzeniach.Czyszczenie białe polega na usunięciu zewnętrznej, drzewni-kowej warstwy łuski, a więc obłuskiwaniu surowca. Kondycjono­wanie ziarna, stosowane w zasadzie do pszenicy, polega na popra­wianiu jego właściwości przemiałowych oraz wartości wypiekowej mąki przez działanie wilgoci i temperatury.Rys. 22 Sche­mat walców, mielącychW przemiale właściwym dokonuje się przemielenia ziarna zbóż, tj. rozdrobnienia i rozmielenia na mąkę. Ziarno podczas przemiału złożonego przechodzi przez walce o działaniu tnącym, gniotącym i rozcie­rającym (rys. 22). Mlewo opuszczające walce dostaje się do odsiewacza, w którym zostaje rozisortowane ma produkty przejściowe („m/ię-dzyprodukty”), a więc śruty, kaszlki, miały ora’z następuje wydzielenie maiki. Jednorazowe przejście miewa przez zestaw walców i odsie­waczy nazywa się pasażem. Produkty przej­ściowe (tj. grubsze produkty odsiewania) za­wracane są do dalszego rozdrabniania i sorto­wania. Jak z tego widać, w technologii młynar­stwa stosuje się stopniowe i etapowe oraz wielokrotne przepusz­czanie miewa przez pasaże (rys. 23).Jednocześnie na odsiewaczach wydziela się z miewa częściotrębowe. ■Takie stopniowe prowadzenie przemiału pozwala na otrzymy­wanie dużej wydajności mąki (przy czym mąka jest możliwie maksymalnie pozbawiona otręb), a równocześnie wielu asortymen­tów mąki.Nieco odmiennie przebiega proces produkcyjny w młynarstwie specjalnym, które zajmuje się produkcją mąki całoziarnowej, mąki makaronowej, mąki Grahama itp. Produkty te powstają przez roz­drobnienie całego ziarna, odpowiednio uprzednio przygotowanego lub są tylko frakcjami pełnego przerobu.Najogólniej wyróżnia się trzy systemy przemiału:— płaski, czyli razowy, stosowany do produkcji śruty pastew­nej i mąki razowej (występuje w nim energiczne drobnienie ziarna i mieszanie cząstek bielma z produktami otrębowymi);— półpłaski (stosowany do żyta) lub półwysoki (stosowany do pszenicy); jest to przemiał wielopasażowy najczęściej w praktyce stosowany; następuje łagodne drobienie ziarna, rozdzielanie pro­duktów przejściowych oraz ich dalsza obróbka młynarska, przy równoczesnym oddzielaniu łuski;

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments