Zasady przechowalnictwa ziemniaków jadalnych

Przez przechowywanie ziemniaków jadalnych późnych rozumie się długotrwałe ich przechowywanie w warunkach właściwej tem­peratury i wilgotności, pozwalające na ograniczenie strat ilościo­wych i jakościowych towaru. Ziemniaki przeznaczone do przecho­wywania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie przedmiotowej, a jeżeli wykazują odchylenia, to powinny być prze­brane i doprowadzone do wymagań normy. Ziemniaki różnych od­mian, o różnej jakości i pochodzące z różnych partii powinny być przechowywane oddzielnie.Do podstawowych warunków przechowalnictwa ziemniaków należy temperatura i wilgotność względna powietrza. Tempe­ratura powinna wynosić od 2,5 do 5,0°C i być możliwie stała. Dopuszcza się temperaturę w granicach od 1 do 8°C, ale nie dłużej niż przez 1 tydzień. Wilgotność względna powietrza po­winna wynosić od 75 do 90%. Do wszystkich czynności związanych z pracą przy ziemniakach należy używać wideł z gałkami, a pra­cownicy magazynowi powinni używać obuwia gumowego lub skó­rzanego zabezpieczonego nakładkami ze słomy lub tkaniny.Proces zamarzania ziemniaków rozpoczyna się w temperaturze od —1,0 do — 2,0°C i przebiega szybko w temperaturze od —2 do -3°C.Zasadniczo do długotrwałego przechowywania nadają się ziem­niaki po okresie dojrzewania, po sprzęcie, zwanym też okresem gojenia. Okres ten trwa przeważnie 2 do 4 tygodni. W czasie tego okresu zachodzi intensywne parowanie wody (transpiracjsi), wzmocnienie skórki (pełne skorkowacenie), zasklepianie się części uszkodzonych oraz kondensacja składników ziemniaka. Po okresie dojrzęwania następuje okres spoczynku, w którym ziemniaki po przechłodzeniu ograniczają swoje procesy życiowe. Podstawowyłn procesem biochemicznym zachodzącym w ziemniakach podczas przechowywania jest oddychanie. Najwolniej oddychają ziemniaki w temperaturze optymalnych warunków przechowywania. Za­grzewanie się ziemniaków (samozagrżewanie), zwane też zaparza­niem, gdy występuje w stanie zaawansowanym, spowodowane jest intensywnym ich oddychaniem na skutek złych warunków prze­chowywania.Ziemniaki mogą być przechowywane w kopcach, przechowal­niach, piwnicach i innych pomieszczeniach (rys. 18).

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments