Wódki

Wódki są to napoje alkoholowe otrzymane na osnowie spiry­tusów z dodatkami smakowo-zapachowymi lub bez dodatków. Naj­ogólniej dzieli się wódki na czyste i gatunkowe.Wódki czysteWódki czyste wyrabiane są ze spirytusu rektyfikowanego i wo­dy, przy czym uzyskana mieszanina poddawana jest uszlachetnie­niu przez sączenie przez filtry tkaninowe, węgiel aktywowany i filtr piaskowy. W zależności od gatunku spirytusu oraz wody wyróżnia się następujące rodzaje wódek czystych:wódkę czystą zwykłą (WZ) sporządzoną ze spirytusu rek­tyfikowanego zwykłego i zmiękczonej wody,wódkę czystą wyborową (WW) wyprodukowaną ze spirytu­su rektyfikowanego wyborowego i wody destylowanej lub odmi-neralizowanej,wódkę czystą luksusową (WL) sporządzoną ze spirytusu re­ktyfikowanego luksusowego i wody destylowanej lub odminerali-zowanej,wódkę czystą wyborową specjalną (WS), zwaną też wódką czystą eksportową — wyprodukowaną ze spirytusu rektyfikowa­nego żytniego i wody’ destylowanej lub odmineralizowanej.Wszystkie wódki czyste powinny stanowić ciecze bezbarwnei klarowne, bez osadu, zawiesin oraz zanieczyszczeń substancjamiobcymi, o smaku i zapachu swoistym, bez obcych zapachów i po-smaków. Butelki powinny być czyste, a na wewnętrznej stronienie mogą mieć obwódek i plam. iWódki gatunkoweWódki gatunkowe są to napoje alkoholowe’ wyprodukowane z mieszaniny spirytusu i wody, z dodatkiem substancji smakowych, zapachowych i ewentualnie barwiących. Do przygotowania wódek gatunkowych, z wyjątkiem wódek naturalnych, używa się spiry­tusu rektyfikowanego zwykłego, wyborowego lub luksusowego; do produkcji wódek naturalnych mieszanych — spirytusu rektyfi­kowanego (jak poprzednio) oraz spirytusu owocowego, zbożowego i destylatów winnych. Wódki gatunkowe naturalne sporządzone są wyłącznie na osnowie spirytusu zbożowego, owocowego i de­stylatów winnych. U nas produkuje się ponad 90 różnych wódek gatunkowych, z których znaczną ilość przeznacza się na eksport.Surowcami do produkcji wódek gatunkowych, poza spirytusa­mi, mogą być: cukier, karmel, owoce, przetwory owocowe, olejki zapachowe, kakao, kawa, kwasy organiczne, barwniki, przyprawy korzenne, zioła i in. Proces produkcyjny polega na zmieszaniu składników (w postaci roztworów, soków, nalewek, destylatów) według ustalonych receptur, przy czym taki zestaw daje tzw. wód­kę surową, która poddawana jest dojrzewaniu, tj. leżakowaniu przeważnie w zbiornikach drewnianych. W czasie dojrzewania na­stępuje zharmonizowanie cech smakowych i zapachowych wódek. Dojrzałą wódkę filtruje się i rozlewa do butelek.Według zawartości ekstraktu (na który składa się głównie cu­kier) wódki gatunkowe dzieli się na:wytrawne, zawierające do 5°/o ekstraktu,półsłodkie, zawierające od 5 do 22% ekstraktu,Słodkie, zawierające od 22 do 35% ekstraktu, przy czym w grupie tych wódek wyróżnia się podgrupę likierów i kremów, zawierających ponad 40% ekstraktu.Wódki gatunkowe wytrawne najogólniej dzieli sięna:wódki stołowe, zawierające w swym składzie spirytus rek­tyfikowany i stosowne dodatki smakowo-zapachowe oraz mogące zawierać też spirytusy owocowe, zbożowe lub specjalne; asorty­ment tych wódek jest obszerny — należą do tej grupy np. angiel­ska gorzka, cytrynówka wytrawna, ekstra żytnia, jałowcówka, de­likatesowa żytnia, jarzębiak, myśliwska, orzechówka, klubowa, przepalanka, starowin, żubrówka i Wiele innych;wódki wytrawne naturalne i naturalne mieszane; pierwsze sporządzone są ze spirytusów zbożowych, owocowych i destyla­tów winnych; drugie stanowią mieszaninę wymienionych destyla­tów ze spirytusem rektyfikowanym; w obydwóch grupach stoso­wane są dodatki smakowo-zapachowe; do tego1 rodzaju wódek za­licza się np. winiaki (winiak jubileuszowy, winiak luksusowy, wi­niak mieszany i in.), śliwowicę, rum, starkę. |Na osobną uwagę zasługują winiaki (koniaki) — wódki wytra­wne z destylatu winnego. Otrzymany destylat z młodego wysoko-jakościowego wina poddawany jest dojrzewaniu (leżakowaniu — starzeniu) w beczkach dębowych przez co najmniej 3—5 lat (czę­sto znacznie dłużej — nawet przez kilkanaście do kilkudziesięciu lat). W czasie leżakowania nabierają winiaki bukietu, smaku i bar­wy.Nazwa koniak (Cognac) jest zastrzeżona we Francji dla winia-ków produkowanych w rejonie miasta Cognac.W zależności od czasu (okresu) leżakowania oznacza się winiaki 1 — koniaki gwiazdkami, literami bądź rokiem produkcji.Wódki gatunkowe półsłodkie, poza różnym zesta­wem soków, nalewów, mogą zawierać dodatek cukru, cukru palo­nego i barwników spożywczych; do tej grupy należą dla przykła­du następujące wódki: cherry (czyt. szeri), jagodowa półsłodka, jabłkowa półsłodka, pomarańczówka, wiśniówka, poznańska gorz­ka, gdańska żołądkowa, czarna porzeczka półsłodka, miętówka i inne.Wódki gatunkowe słodkie mają podobny skład jak wódki półsłodkie, lecz bogatsze są w ekstrakt (cukier); zalicza się do nich następujące wódki: śliwówkę, wiśniówkę słodką, porte-rówkę, krupnik, jeżynową słodką, ratafię, wiśniak na rumie i in­ne, a poza tym do tej grupy zalicza się likiery i kremy, tj. wódki o dużym dodatku cukru (likiery owocowe, korzenno-ziołowe i in.; kremy zwykłe i emulsyjne, jak np. smakosz).Na etykietach wódek gatunkowych barwionych barwnikami sztucznymi powinno być dodatkowe oznaczenie — napis „Barwio­na”, a wódki gatunkowe naturalne mieszane powinny być ozna­czone dodatkowym napisem „Mieszana”.Wódki należy przechowywać w skrzyniach (pojemnikach), w warunkach zabezpieczających przed działaniem promieni sło­necznych i mrozu. Ponadto należy pamiętać, że szybkie zmiany temperatury w czasie przechowywania mogą powodować wytrą­canie się osadów. Kremy emulsyjne powinny być przechowywane w temperaturze do 16°C.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments