Szkodniki zbożowo-mączne

Szkodniki atakijące i porażające ziarno zbożowe i produkty zbożowe obejmuje się ogólną nazwę szkodników zbożowo-mącz-nych. Działanie ich jest w skutkach różnorodne i może polegać na-bezpośrednim zjadaniu produktów (czyli niszczeniu), zanieczysz­czaniu odchodami, skórkami po linieniu, martwymi osobnikami, osnuwaniu pajęczynami oraz na wywołaniu skutków wtórnych, np. zbrylaniu, zawilgocaniu, podnoszeniu temperatury (samoza-grzewanie się); stwarzaniu korzystnego podłoża do rozwoju mikro­flory.Do szkodników zbożowo-mącznych należy wiele gatunków roz­toczy (należących do gromady pajęczaków), owadów i gryzoni.Z roztoczy najczęściej spotykamy w produktach zbożowych rozkruszki, przy czym tą ogólną nazwą obejmuje się szereg roz­toczy z rodziny rozkruszkowatych, roztoczowatych i sierposzowa-tych.Rys. 26. Rozkruszek mączny: a) samiec, b) samicaRozkruszek mączny jest małym pajęczakiem pokry­tym włoskami (rys. 26). Przeciętna długość tego rozkruszka wy­nosi 0,5 mm, jest więc niewidoczny gołym okiem (jak zresztą i inne rozkruszki). Dojrzałe rozkruszki mają 4 pary wieloczłonowych nóg zakończonych charakterystycznymi pazurkami. Larwa jest podobna do dorosłego roztocza, ma jednak 3 pary nóg. Rozwój rozkruszka. jest kilkustopniowy. W niesprzyjających warunkach rozwija on formę odporną (przetrwalnikową) i w takiej postaci oczekuje na zmianę warunków. Rozkruszek mączny zjada dziennie 7 razy tyle ile waży, zanieczyszcza przetwory zbożowe odchodami, ©skórkami po linieniach i martwymi osobnikami. Szkodnik ten rozwija się, jeżeli wilgotność wynosi ok. 16%, a temperatura waha się w grani­cach od 20 do 25°C.Produkty zbożowe porażone przez rozkruszka mają smak gorz­kawy, zapach jakby miodowy lub stęchło-słodkawy. Mąka nabiera ponadto lekko szarawego zabarwienia (przy silniejszym porażeniu spożywanie produktów zbożowych porażonych rozkruszkiem nie jest obojętne dla zdrowia ludzkiego i grozi chorobami przewodu pokarmowego).Mklik mączny jest to motyl o szarym zabarwieniu i o roz­piętości skrzydeł przednich wynoszącej ok. 95 mm (rys. 27). Gą­sienice zjadają mąkę (i inne przetwory zbożowe) i zanieczyszczają je pajęczynami, oprzędami i odchodami. Oprzędy tego szkodnika często ukryte są w zbrylonej mące. Szkodnik ten widoczny jest na ścianach niehigienicznie utrzymywanych magzynów, piekarń, a cza­sem i sklepów. W piekarniach, makaroniarniach ze względu na do-Groźnymi szkodnikami są również gryzonie — myszy i szczury. Pożerają one znaczne ilości magazynowanych pro­duktów zbożowych, zanieczyszczają je odchodami, przenoszą na swoim ciele owady i drobnoustroje oraz niszczą opakowania.Zwalczanie szkodników polega na stosowaniu metod zapobie­gawczych (profilaktycznych) i metod bezpośredniego niszczenia. Metody zapobiegawcze zm:’.erzają przede wszystkim do likwidacji warunków sprzyjających rozwojowi szkodników. Podstawowym zabiegiem tego typu jest racjonalne przechowywanie produktów zbożowych, higiena pomieszczenia i osobista pracowników, zasła-godną dla niego temperaturę może wydać do 7 pokoleń rocznie, stąd też powoduje poważne straty.Mącznik młynarek jest to owad należący do chrząsz­czy, o długości ciała około 15 mm, barwy prawie czarnej (odwłok i końce nóg ma brązowe) — rys. 28. Zarówno owad, jak i jego lar­wa, atakują mąkę i inne produkty zbożowe (np. otręby, suchary). Szkodnik ten chętnie żeruje w magazynach produktów zbożowych, szczególnie utrzymywanych w sposób niehigieniczny (np. w zmiot­kach, odpadach itp.).Z innych szkodników należących do owadów można wymienić wołka zbożowego (który głównie poraża zboża, ale może też występować w niektórych produktach zbożowych, zwłaszcza kaszach), trojszyka ulecą, pustoszą, kradnika, ukrytka maurytań-skiego.nianie okien siatkami, zalepianie szpar, bielenie ścian itp. W więk­szych magazynach, w których pojawiają się masowo szkodniki należące do owadów, przeprowadza się ich dezynsekcję przy użyciu specjalnych środków chemicznych. Dokonują tego wyłącznie spe­cjalnie wyszkolone ekipy.Gryzonie zwalcza się sposobami mechanicznymi (łapki chwytne) i przez wykładanie trutek (przynęt). Do sporządzania trutek używa się silnie trujących związków chemicznych. Przynętę nie zjedzoną przez szkodniki należy usunąć i spalić lub w inny sposób unie­szkodliwić. Truciznami należy się posługiwać bardzo ostrożnie, gdyż są wysoce szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Przeprowadzanie akcji odszczurzania (deratyzacji) jest obowiązkiem każdego maga­zynu, przy czym należy się ściśle stosować do wydawanych w tym celu specjalnych instrukcji.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments