Środki do czyszczenia

Środki te ogólnie nazywane są pastami, chociaż różnią się mię­dzy sobą m.in. konsystencją. Poza środkami o typowej konsysten­cji pasty produkuje się pasty — kremy i pasty ciecze.Pasty do obuwia (do czyszczenia i konserwowania skór licowych) są to roztwory i zawiesiny mieszaniny wosków natural­nych lub syntetycznych, substancji woskcpodobnych (np. parafi­ny) oraz małej ilości składników pomocniczych (np. barwników) — związanych rozpuszczalnikami, najczęściej terpentyną i ben­zyną lakową. Od jakości wosku i rozpuszczalnika zależy ich ja­kość i efekt czyszcząco-konserwujący. Najlepsze pasty do obuwia zawierają w swoim składzie wyborowe woski twarde oraz rozpu­szczalnik — terpentynę. Średniej jakości pasty zawierają mniej szlachetne woski i mieszane rozpuszczalniki, tzw. terpentynowo–benzynowe. Popularne pasty, poza zestawem tańszych surowców woskowych, zawierają jako rozpuszczalnik przede wszystkim ben­zynę.Pasta nałożona cienką warstwą na powierzchnię skórzaną po-” winna przyczynić się do pełnego odzyskania barwy i połysku skór licowych, a równocześnie wytworzyć cienką warstwę (film) izolu­jącą i chroniącą skórę przed przyczepianiem do brudu i jego ujem­nym oddziaływaniem. Ponadto film woskowy powinien utrudniać przenikanie wody, czyli w pewnym zakresie chronić obuwie przed przemakaniem.Tradycyjnym opakowaniem past do obuwia są pudełka blasza­ne z motylkowymi otwieraczami. Funkcjonalność tych opakowań jest różna i znajduje wiele krytyków. Dotyczy to zarówno zabez­pieczenia produktu przed wysychaniem w czasie jego użytkowania, jak i dogodności manipulacji.Nowszym rodzajem past do obuwia są kremy do obuwia. Są to w zasadzie wysoko jakościowe pasty woskowo-rozpuszczal-nikowe, przeznaczone do ubuwia oraz galanterii skórzanej wypro­dukowanej ze skór miękkich — pakowane w tuby. Tego rodzaju opakowanie jest łatwiejsze w obsłudze i lepiej ochrania produkt przed wysychaniem. Nowym zaś rodzajem opakowania są pudełka (metalowe lub z tworzyw sztucznych) z gąbką z tworzywa sztucz­nego. Pasty tak opakowane noszą nazwę past z gąbką (lub gąbka /. pastą) z dodaniem fantazyjnej lub rzeczowej nazwy. Nowość po­lega przede wszystkim na tym, że do dna opakowania przymoco­wana jest gąbka poliuretanowa, która jest równocześnie zasobni­kiem i mazakiem. Opakowanie takie jest bardzo funkcjonalne i ułatwia czynności związane z czyszczeniem (pastowaniem) obu­wia.Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie past do obuwia jest produkcja past emulsyjnych noszących nazwę „emulsji samopołyskowych”. Preparaty te nałożone na obuwie nie wyma­gają polerowania, tzn. czyszczenia w celu uzyskania połysku. Tego rodzaju pasty nadają się do czyszczenia i konserwacji wszelkich wyrobów ze skór miękkich. Pakowane są w fasonowe zbiorniczki, wykonane głównie z tworzyw sztucznych, zaopatrzone w dozowni-czki, dzięki którym możliwe jest równomierne pokrycie wyrobu skórzanego cienką warstwą emulsji.Pasty do obuwia powinny mieć jednolitą konsystencję (pasto-watą — kremu), nie mogą wykazywać grudek, zanieczyszczeń, roz­warstwień, powierzchnię powinny mieć błyszczącą. Typowym za­pachem past jest zapach terpentyny lub terpentynowo-benzyno-wy. Każda pasta po pokryciu powierzchni skóry powinna szybko wysychać i dać po wypolerowaniu wyraźny połysk (poza pastami, które nie wymagają polerowania, gdyż te ostatnie należą do typu samopołyskowych).Pasty do obuwia powinny być przechowywane w miejscach su­chych, nie nasłonecznionych, w temperaturze nie przekraczającej 20°C (a więc mogą być przechowywane w temperaturze pokojo­wej).Pasty do podłóg służą do czyszczenia i konserwowania podłóg, a więc mają zapobiegać gromadzeniu się brudu, unoszeniu się kurzu, ochraniać podłogę przed niszczeniem, a ponadto po­winny nadawać tworzywom podłogowym estetyczny wygląd. W ra­zie zaś lekkiego zabrudzenia podłogi powinny ułatwiać usunięcie brudu. Pasty do podłóg zawierają w zasadzie te same surowce co pasty do obuwia, lecz w innej proporcji i w ich skład wchodzi mniejsza ilość wosków twardych.Pasty te produkowane są jako bezbarwne i kolorowe, o kon­systencji mazistej (stałej) lub płynnej, np. pasty stałe i ciekłe Er-dal (Erdalin), Buwi, Unia i jako pasty emulsyjne służące specjal­nie do podłóg z tworzyw sztucznych.Na opakowaniach past do podłóg powinien być podany sposób użycia oraz pouczenie „Przechowywać z dala od ognia — w tem­peraturze pokojowej”. Jeżeli dostarczono do sklepu lub magazynu sklepowego większą ilość past do podłóg, to opakowania z pasta­mi należy układać w warstwy do wysokości najwyżej 1,5 m, z wie­kami lub szyjkami butelek skierowanymi do góry.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments