Przegląd asortymentu

Zając (zając szarak)Bażant (bażant pospolity)Bażant żyje dziko. Obecnie jest ptakiem hodowanym w specjal­nych bażanciarniach. Bażanty dostarczane są do obrotu w stanie niepatroszonym, w pierzu — jako świeże i mrożone. Przeciętny ciężar bażantów waha się w granicach od 80 dkg do 1,5 kg. Mięso bażanta uchodzi za bardzo smaczne, jest poszukiwne i nadaje się specjalnie na pieczyste.Cechy dyskwalifikujące bażanty w obrocie towarowym: zanie­czyszczenia ran postrzałowych treścią przewodu pokarmowego świadczące o uszkodzeniu jelit, zazielenienie skóry i oślizłość, ozna-naki wskazujące na rozpoczynające się gnicie lub zaparzenie. Opa­kowania dla bażantów świeżych nie stosuje się; bażanty mrożone pakuje się w skrzynki.KuropatwaKuropatwa jest u nas podstawowym gatunkiem wśród ptaków łownych. Ze względu na wiek rozróżnia się kuropatwy starki w wieku powyżej 15 miesięcy i kuropatwy młódki w wieku od 3 do 15 miesięcy. Starki odznaczają się nogami barwy ołowianosi-nej do brunatnozielonawej; łuski mają na nogach poniżej stawu skokowego zgrubiałe i chropowate; dziób barwy ciemnorogowej; pierwsze i drugie skrajne lotki skrzydeł zaokrąglone. Młódki zaś mają nogi barwy żółtej do żółtoszarej, łuski na nogach gładkie, pierwsze i drugie skrajne lotki spiczasto zakończone, dziób barwy jasnorogowej.Do klasy I zalicza się starki o ciężarze co najmniej 300 g i młód­ki o ciężarze nie mniejszym niż 250 g; do klasy II — starki o wa­dze nie mniejsze niż 230 g i młódki o wadze co najmniej 200 g. Cechy dyskwalifikujące są w zasadzie takie same jak bażantów.Każda kuropatwa powinna mieć przytwierdzoną etykietę, za­wierającą na jednej stronie dane dotyczące producenta, klasy ja­kości itp., a na drugiej stronie pieczątkę lekarza weterynarii i da­tę przeprowadzenia badania.Zając należy u nas do zwierząt łownych o największym zna­czeniu handlowym (również jako artykuł eksportowy). Przeciętna waga zająców w obrocie towarowym waha się w granicach od 3 do 4 kg. Dostarczany jest do sklepów jako niepatroszony, rzadziej jako patroszony i oskórowany, poza tym jako świeży i mrożony.Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie ran postrzałowych brzu­cha treścią przewodu pokarmowego, zapach obcy oraz oznaki za­parzenia lub rozpoczynającego się rozkładu (psucia się). Tuszki zająca wypatroszonego i oskórowanego powinny być czyste, bez zanieczyszczeń treścią przewodu pokarmowego. Wszystkie narzą­dy wewnętrzne powinny być usunięte łącznie z tłuszczem około-nerkowym i nerkami. Dopuszczalne jest obcięcie mięśni brzucha, lecz bez uszkodzeń udźców i polędwiczek.Zające niepatroszone powinny mieć przytwierdzoną sznurkiem etykietę z obowiązującymi danymi (jak kuropatwy). Tuszki wypa­troszone i oskórowane pakuje się w skrzynki, przy czym poszcze­gólne sztuki przekłada się papierem pergaminowym. Na skrzynce podaje się obowiązujące oznaczenia.Kaczka krzyżówkajKaczka krzyżówka jest gatunkiem dzikiej kaczki, Iwystępują-cym pospolicie w naszym kraju (przylatuje w marcu, odlatuje zwykle w listopadzie). Przeciętny ciężar jednej sztuki waha się w granicach od 0,70 kg do 1,50 kg.Kaczki krzyżówki (podobnie jak i inne kaczki dzikie) dostar­czane są do handlu detalicznego niepatroszone w pierzu. W za­leżności od ciężaru wyróżnia się kaczki krzyżówki klasy I — o wa­dze nie mniejszej niż 0,8 kg oraz klasy II — o wadze nie mniejszej niż 0,65 kg.Cechy dyskwalifikujące (dotyczą wszystkich kaczek dzikich): zanieczyszczenie ran postrzałowych treścią przewodu pokarmowe­go, zazielenienie skóry, zaparzenie oraz występowanie zapachów obcych znamionujących oznaki rozkładu gnilnego.Przetwory z dziczyznyPrzetwory z dziczyzny występują w obrocie towarowym rzad­ko i są nieliczne. Do najbardziej znanych przetworów zaliczyć mo­żna: polędwicę z dzika, kiełbasę serdelową z dziczyzny, kiełbasę jałowcową z dziczyzny, kiszkę podgardlaną z zająca, kiełbasę z dzi­czyzny warszawską trwałą, kiełbasę z dziczyzny węgierską (trwa­łą), oraz niektóre konserwy, np. gulasz sarni, pasztety w puszkach i inne. Zasady produkcji i podstawowe wymagania jakościowe są takie same lub podobne jak odpowiednik wyrobów z mięsa zwie­rząt gospodarczych.Przetwory z dziczyzny typu wędlin i wyrobów wędliniarskich, oprócz mięsa dziczyzny jako składnika podstawowego, zawierają dodatek mięsa zwierząt gospodarczych. Na przykład w skład kieł­basy z dziczyzny jałowcowej, oprócz mięsa z zająca i dzika, doda­tek stanowi mięso wieprzowe oraz podgardle, a w skład kiszki pod-gardlanej z zająca, poza mięsem z zająca wchodzą następujące składniki: płuca wieprzowe lub wołowe, skórki wieprzowe, podgar­dle i kasza manna.Zasady opakowania, przechowywania i transportu przetworów z dziczyzny są takie same jak przetworów mięsnych i drobiowych.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments