Mrożone i suszone produkty jajczarskie

W zasadzie do jedynych przetworów jajczarskich zalicza się jaja mrożone i suszone, to jest produkty stanowiące zakonserwo­waną treść jaj po usunięciu z nich skorupy.Przez jaja mrożone rozumie się produkt otrzymywany z treści jaj świeżych poddanych szyokiemu zamrożeniu. Jaja mro­żone mogą występować jako masa jajowa zamrożona, białka za­mrożone i żółtka zamrożone.Na proces produkcyjny jaj mrożonych składają się następują­ce czynności wstępne i operacje technologiczne: vprześwietlanie surowca, mycie i dezynfekcja jaj (jeżeli su­rowiec wymaga tych ostatnich zabiegów),wybijanie jaj, z ewentualnym oddzieleniem żółtka od biał­ka (za pomocą specjalnych oddzielaczy), oraz filtrowanie,pasteryzacja, przy czym ze względu na podatność treści jaja do koagulacji stosuje się następujące parametry pasteryzacji: ma­sa jajowa — temperatura 66 do 68°C, czas ok. 2 minut, żółtka — temperatura 64 do 66°C, czas ok. 3,5 minuty; białka — tempera­tura od 58 do 59°C, czas ok. 1,5 min.,— napełnianie puszek i zamrażanie (w temperaturze od —22do -35°C).Jaja mrożone (przed zagrożeniem) mogą być wzbogacone do­datkami, np. solą kuchenną, cukrem, żelatyną, miodem itp. Na przykład żółtka mrożone z dodatkiem soli kuchennej i gliceryny używane są do produkcji majonezów, a masa jajowa z cukrem sto­sowana jest przy wyrobie lodów i w przemyśle piekarskim.Produkty jajczarskie mrożone powinny być przechowywane w temp. od —8 do — 10°C. Rozmrażać puszki powinno się przez za­nurzenie ich do zimnej wody (ruch wody przyspiesza proces roz­mrażania). Rozmrożone produkty powinny być bezpośrednio użyte.Przy produkcji jaj suszonych, czyli jaj w proszku, czynności wstępne są takie same, jak przy produkcji mrożonek jajowych. Do czynności specjalnych zalicza się rozrzedzanie białka (co ułatwia proces suszenia i zapobiega niedosuszeniu lub prze­suszeniu), odcukrzanie, czyli usunięcie drobnych ilości wolnej glu­kozy występującej w składzie chemicznym jaj (przez fermentację naturalną — samorzutną lub przy użyciu czystych kultur drobno­ustrojów bądź preparatów enzymatycznych). .Sam proces susze­nia przeprowadza się w suszarniach rozpyłowych lub na drodze suszenia sublimacyjnego * (liofilizacji).Do pakowania jaj suszonych stosuje się pudła tekturowe wyło­żone folią z tworzyw sztucznych, bębny sklejkowe, wielowarstwo­we worki papierowe z wkładką z papieru parafinowanego lub z osłonką z folii polietylenowej oraz torebki foliowe.Jaja w proszku należy przechowywać w pomieszczeniach su­chych, przewiewnych, w temperaturze od 0 do 22°C i w wil­gotności względnej powietrza do 75°/o (wahania dobowe tem­peratury nie powinny przekraczać 4°C).Szczegółowe wymagania dotyczące tego produktu znajdują się w normie: PN-73/A-86502. Jaja w proszku.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments