Masło

Masło jest najłatwiej strawnym i najlepiej przyswajalnym tłu­szczem pochodzenia zwierzęcego, zawierającym w swym składzie chemicznym 82,5% substancji tłuszczowych (16% wody) i wita­miny rozpuszczalne w tłuszczach (głównie A i D). Stanowi po­wszechny artykuł spożywczy produkowany wyłącznie z mleka krowiego. Zgodnie z podstawowymi przepisami dopuszcza się w maśle obecność barwnika roślinnego i soli kuchennej w wypad­ku masła solonego.Surowcem wyjściowym do produkcji masła jest śmietanka (śmietanka przerobowa o zawartości tłuszczu od 22 do ok. 35%), którą najczęściej poddaje się pasteryzowaniu, a następnie odgazo-waniu. Ten ostatni proces ma na celu odwonienie, czyli usunięcie z surowca niepożądanych zapachów i przeprowadzany jest w od­gazowywaczu pod zmniejszonym ciśnieniem, gdyż w tych warun­kach następuje silne parowanie śmietanki. Z kolei ukwasza się śmietankę, dodając zakwasu maślarskiego, czyli otrzymuje się śmietanę przerobioną, którą w stanie dojrzałym i po doprowadze­niu do odpowiedniej temperatury (7 do 14°C — w zależności od pory roku), poddaje się procesowi zmaślania w mechanicznych ma-sielnicach. Nowoczesną metodą produkcji masła jest sposób ciągły, odbywający się w specjalnych połączonych urządzeniach.Proces zmaśfania związany jest z mechanicznie wywołanym ruchem śmietany, jej napowietrzeniem i wytworzeniem piany, przy czym zespół tych czynników wywołuje gromadzenie się i łą­czenie się kuleczek tłuszczowych w ziarna masła. Gdy ziarna ma­sła uzyskają określoną wielkość (od 2 do 4 mm), oddziela się je od maślanki, poddaje płukaniu (usunięcie resztkowej maślanki) oraz przeprowadza wygniatanie, które ma na celu połączenie masła w jednolitą masę i wydzielenie nadmiaru wody (rys. 72).Rozróżnia się dwa rodzaje masła: niesolone (N) i solone (S); w każdym rodzaju wyróżnia się, w zależności od cech jakościowych 4 klasy masła — o nazwach handlowych:I Eksportowe — E.II Ekstra wyborowe — EW.III A — Śmietankowe Poznańskie — P.B — Wyborowe — W.Kuchenne — K.Charakterystykę poszczególnych klas masła oraz wymagania organoleptyczne przedstawiono w tabeli 24.Opakowanie hurtowe masła stanowią beczki, skrzynki lub kar­tony, wyłożone spasteryzowanym, wysolonym i ociekniętym per­gaminem lub folią aluminiową podklejoną pergaminem. Opako­wanie detaliczne stanowi pergamin lub folia z nadrukiem, zawie-jącym m.in. nazwę handlową masła oraz datę formowania (rys. 73).Masło powinno być transportowane w warunkach zabezpiecza­jących produkt przed obcymi zapachami, zanieczyszczeniem, za­wilgoceniem, promieniami słonecznymi oraz podwyższoną tempe­raturą. Przechowywanie powinno się odbywać w takich samych warunkach, jak i innych produktów mleczarskich oraz w tempe­raturze nie przekraczającej 10°C.Minimalny gwarantowany okres przydatności masła do spoży­cia racjonalnie przechowywanego wynosi 3 dni, od daty zapakowa-nia. Masło eksportowe powinno być dostarczone do sklepów deta­licznych nie później niż w 48 godzin od chwili wyprodukowania, a po 5 dniach powinno być przeklasyfikowane (niezależnie od stanu i oceny) do klasy niższej następnej lub dalszej klasy — przez prze-stemplowanie nazwy i ceny.Masło solone może zawierać najwyżej 2% soli kuchennej, a zawartość tłuszczu nie może być niższa niż 81%.Masło topione jest to masło uzyskane ze stopnienia lub odwi­rowania rozpuszczonego niestandardowego masła konsumpcyjne­go. Powinno się odznaczać barwą złotawą z odcieniem żółtym lub bladym, strukturą ziarnistą, lekko niejednolitą (w stanie rozpusz­czonym powinno być klarowne), smakiem i zapachem charaktery­stycznym dla masła topionego, czystym, przy czym dopuszcza się obecność pewnych wad smaku i zapachu, ale nie w stopniu odraża­jącym (nie może wykazywać smaku zjełczałego, rybiego, silnie łojowatego, pleśniowego itp.).Masło serwatkowe produkowane jest ze śmietany serwatkowej. Jest to produkt mało rozpowszechniony, gdyż do jego wyrobu wyzyskiwana może być jedynie serwatka bogatsza w tłuszcz, a więc pozostała po produkcji tłustych i półtłustych serów. Masło to pakowane jest w beczki, skrzynki i kartony (nie jest porcjowa­ne w kostki). Szczegółowe wymagania dla masła serwatkowego za­wiera norma: BN-66^8045-02. Masło serwatkowe.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments