Koncentraty mleczne

Do koncentratów mlecznych zalicza się mleko zagęszczone, a więc produkt otrzymany przez częściowe odparowanie wody z mleka oraz mleko w proszku (proszek mleczny) — produkt uzy­skiwany przez odparowanie wody z mleka.W grupie mleka zagęszczonego wyróżnia się:mleko zagęszczone niesłodzone, uzyskiwane « mleka nor­malizowanego, o zawartości suchej masy mleka nie mniej niż 25% oraz tłuszczu — nie mniej niż 7,5%;mleko zagęszczone niesłodzone odtłuszczone, otrzymywane z mleka odtłuszczonego, o zawartości suchej masy mleka co naj­mniej 20%;mleko zagęszczone słodzone, produkowane z mleka norma­lizowanego, o zawartości suchej masy mleka nie mniej niż 28% oraz tłuszczu nie mniej niż 8%, z dodatkiem cukru i kawy lub cukru i kakao;mleko zagęszczone słodzone odtłuszczone, otrzymywane z mleka odtłuszczonego, o zawartości suchej masy mleka nie mniej niż 24% z dodatkiem cukru.Opakowanie bezpośrednie dla mleka zagęszczonego stanowią tuby aluminiowe lub z tworzyw sztucznych (dopuszczonych do opakowania produktów spożywczych), puszki blaszane szczelne (z blachy białej lakierowanej), nie posiadające takich wad jak np. łuski, plamy, pęcherze i miejsca skorodowane. Na każdym opako­waniu umieszcza isię szereg danych, z których najważniejsze są: data produkcji i końcowa data gwarancji, skład chemiczny, wa­runki przechowywania oraz sposób użycia.Mleko zagęszczone powinno być przechowywane w pomiesz­czeniach suchych, czystych, mających dobrą wentylację. Tempe­ratura przechowywania: mleko niesłodzone — nie wyższa niż 10°C, mleko słodzone — nie wyższa niż 15°C. Wilgotność względna po­wietrza do 75%. Puszki w czasie przechowywania powinny być odwracane co najmniej 2 razy w miesiącu. Czas przechowywania przy zachowaniu poprzednio podanych warunków wynosi dla mleka zagęszczonego niesłodzonego i słodzonego w puszkach her­metycznych klasy I — 1 rok, klasy II — 6 miesięcy; dla produktu słodzonego w opakowaniu niehermetycznym i słodzonego z dodat­kami w tubach aluminiowych — klasy I — do 6 miesięcy, klasy II — do 3 miesięcy.Mleko w proszku spożywcze jest koncentratem produ­kowanym z mleka na zasadzie prawie pełnego odparowania wody. Produkcja jego obejmuje: normalizację mleka, pasteryzację, za­gęszczanie i suszenie. Suszenie jest najważniejszym etapem pro­dukcji. Proces suszenia mleka w proszku spożywczego przepro­wadza się współcześnie wyłącznie w suszarkach rozpyłowych. W urządzeniach tych mleko zagęszczone przetłaczane jest przez otworki dyszy (umieszczonej w głowicy), czyli przez aparat rozpy-łowy, który rozpyla mleko na bardzo drobne cząsteczki (,,mgłę”), które napotykając prąd gorącego powietrza prawie momental­nie zostają wysuszone.W dziale mleka w proszku spożywczego wyróżnia się: mleko w proszku pełne rozpyłowe dla niemowląt i ogólnego przeznacze­nia oraz mleko w proszku odtłuszczone rozpyłowe .Najbardziej typowym produktem w dziale mleka w proszku jest mleko w proszku pełne rozpyłowe dla niemowląt i ogólne­go przeznaczenia. Wymagania jakościowe (wybrane) zawiera ta­bela 23.Mleko to pakuje się w puszki lub torebki z folii polietylenowej — umieszczone następnie w kartonikach. Na opakowaniach poda­je się m.in. datę produkcji, okres gwarancyjny, sposób użycia, uwagę „Zaleca się przestrzegać terminu gwarancyjnego”.Mleko w proszku należy przechowywać w pomieszczeniachczystych, suchych, przewiewnych, w temperaturze nie przekracza­jącej 20°C i przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 75°/o. W magazynach przechowujących mleko w proszku nale­ży pudła kartonowe i skrzynki z mlekiem w proszku umieszczać na czystych kratach drewnianych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments