Kawa

Kawa to nasiona owoców drzewa kawowego, które po oddziele­niu od miąższu owocowego, wysuszeniu i upaleniu nadają się do przyrządzania naparu kawowego. -Uprawa kawy ma miejsce w kli­macie gorącym i wilgotnym, a tym samym uprawiana jest w całym pasie międzyzwrotnikowym przez liczne kraje w Ameryce Środ­kowej, Ameryce Południowej, Azji (połuidniowo-zachodniej) i Afry­ce (środkowej). Do nas sprowadzana jest kawa m.in. z Brazylii, Ko­lumbii, Indii, Kuby, Indonezji i niektórych krajów afrykańskich (rys. 35).Owocem krzewu kawowego jest pestkowiec przypominający wyglądem nasze wiśnie. Pod skórką znajduje się soczysty miąższ, wewnątrz którego w pergaminowej łusce wykształcają się dwa ziarna płasko wypukłe, przylegające do siebie spłaszczoną stroną (czasem np. wykształca się jedno ziarno i wówczas jest ono okrą­głe — ,,kawa perłowa”).Zebrane owoce podlegają wstępnej obróbce polegającej na usu­nięciu miąższu oraz oddzieleniu od nasion (ziaren) łuski pergami­nowej łącznie z blaszką srebrzystą. Ta obróbka nazywa się wyłu­skiwaniem ziarna kawowego i może być przeprowadzana sposobem mokrym (rozrywanie miąższu i moczenie ziarna, a następnie su­szenie) oraz sposobem suchym, w którym wysuszone owoce pod­daje się mechanicznemu łuszczeniu. Kawa łuszczona sposobem mo­krym nazywa się kawą mytą i jest wyżej ceniona.Ziarna kawy oddzielone od innych elementów owocu nazywają się kawą surową. Kawa surowa jest przedmiotem handlu międzynarodowego i w takim stanie sprowadza się ją do nas. Kawa surowa wykazuje dość duże zróżnicowanie pod względem wiel­kości, kształtu, zabarwiania ziarna, smaku i zapachu. Cechy te są związane z odmianą drzewa kawowego, warunkami uprawy itp. Zabarwienie kawy surowej najczęściej bywa zielonkawe lub zie­lone z różnymi odcieniami. Spotykane są odmiany o ziarnie żółtym, zielonobrązowym, zielononiebieskim.Przechowywanie kawy surowej (np. w magazynach palarni ka­wy) powinno się odbywać w temperaturze od 0 do 22°C i przy wilgotności względnej powietrza, zależnie od temperatury, nie wyższej niż 80°/o. Jeżeli przewidziane jest dłuższe przechowywanie kawy surowej, to należy starać się utrzymać możliwie jednostajną temperaturę i wilgotność względną powietrza ograniczyć do 70°/o.Upalenie kawy, zwane też „paleniem”, odbywa się w mecha­nicznych bębnach obrotowych, zaopatrzonych w mieszadła. W no­wych rozwiązaniach konstrukcyjnych przeważają bębny ogrzewa­ne gorącym powietrzem wtłaczanym pod ciśnieniem, przy czym bębny nie mają mieszadła (wtłaczany strumień powietrza miesza ziarna kawy). W czasie upalania kawa traci wodę, powiększa swoją objętość (ok. 25°/o) i zachodzą w niej liczne zmiany chemiczne. Na przykład następuje karmelizacja cukrowców oraz powstają liczne substancje aromatyczne i smakowe. Moment uchwycenia właści­wego stopnia upalenia kawy w dużym stopniu decyduje o jej ja­kości. Po termicznej obróbce kawy chłodzi się ją do temperatury ok. 35°C. Właściwie upalona kawa odznacza się jednolitym zabar­wieniem. W zależności od barwy kawy uzyskanej przez proces upalenia wyróżnia się słabe, średnie i mocne palenie kawy. Dobór rodzaju palenia zależy od gatunku kawy surowej oraz techniki upalania. Przy mocnym paleniu można ukryć i „wyrównać” pewne wady surowca, ale napar z takiej kawy nie osiąga przy degustacji wysokiej oceny.Kawę paloną przed zapaczkowaniem do opakowań bezpośred­nich należy, przechowywać w pojemnikach blaszanych lub wielo­warstwowych torbach papierowych, w pomieszczeniach wydzielo­nych lub w sposób zabezpieczający przed wchłanianiem przez ka­wę obcych zapachów. Pomieszczenie powinno być suche, nie na­rażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, tempera­tura nie powinna przekraczać 20°C, a wilgotność względna powie­trza — 75%.Kawa palona zawiera przeciętnie od 0,9 do 2,1% kofeiny, od 0,5 do 5% wody, od 3 do 6% związków mineralnych, poza tym ponad 50% węglowodanów, ok. 13% białka i ok. 10% tłuszczów oraz niewielkie ilości ‚witamin z grupy B.W obrocie detalicznym w największej ilości spotykana jest kawa palona ziarnista (lepiej się przechowuje i zachowuje aromat oraz smak), rzadziej kawa palona mielona*. Asortyment kawy palonej jest nieduży i zmienny. Stanowią go przede wszystkim krajowe mieszanki różnych gatunków kawy importowanej, występujące pod różnymi nazwami, jak kawa „Super” (mieszanka kawy wy­sokogatunkowej), „Wyborowa” (mieszanka głównie gatunków ka­wy brazylijskiej), „Orient” (mieszanka kaw niższej klasy jakości).Kawa palona ze względu na higroskopijność i proces starzenia nie nadaje się do dłuższego przechowywania, powinna być przed­miotem szybkiego obrotu. Okres gwarancyjny (termin ważności) dla kawy palonej ziarnistej wynosi 30 dni od daty palenia, dla ka­wy palonej mielonej 20 dni. Warunki przechowywania kawy palo­nej w detalu są takie same jak kawy palonej przed zapako­waniem do opakowań bezpośrednich. Jako opakowania bezpośred- i* Ekstrakty kawowe zostały opisane w rozdziale „koncenttf-aty spożywcze.” nie kawy palonej służą torebki lub pudełka z materiału zabezpie­czającego przed pochłanianiem wilgoci i utratą aromatu, szczelnie zamknięte oraz puszki blaszane. Na opakowaniu kawy palonej za­mieszcza się nazwę zakładu — palarni kawy, datę palenia oraz określenie nazwy mieszanki lub kawy oryginalnej.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments