Czekolada

Podstawowym surowcem do wyrobu czekolady jest ziarno ka­kaowe. Czynności wstępne przy produkcji czekolady i kakao są takie same aż do uzyskania miazgi kakaowej w drodze przemiału ziarna kakaowego. Do produkcji kakao część miazgi poddawano częściowemu odtłuszczeniu (tłoczeniu) i w efekcie tej operacji uzy­skano kuch kakaowy i tłuszcz kakaowy. Produkując zaś czekola­dę dokładnie się miesza miazgę kakaową z odpowiednimi dodatka­mi, a więc przede wszystkim z cukrem i tłuszczem kakaowym, uzy­skując masę czekoladową. Z kolei masę rozciera się (miele) w mły­nach walcowych. Operację tę powtarza się wielokrotnie. Ostatnim etapem otrzymywania masy czekoladowej nadającej się do formo­wania jest długotrwałe i intensywne mieszanie zwane konszo-waniem. Formowanie czekolady odbywa się w zmechanizowanych agregatach, przy doprowadzeniu masy do temperatury ok. 30°C. W tej bowiem temperaturze kształtowana czekolada odznacza się właściwą strukturą i połyskiem.np. grylażowe, orzechowe, konfiturowe, pomadowei, likworowe, ga-laretkowe i inne. Czekolady nadziewane formuje1 się w tabliczki,batony oraz różne drobne sztuki o kształcie kwadratowym, prosto-kątnym itp. iCzekolada do picia składa się z masy czekoladowej naturalnej lub mlecznej, czasem z ewentualnym dodatkiem żółtek jaj i ma postać granulek, proszku, rzadziej tabliczek lub bloków.Ćwiczenie Przegląd opakowań czekoladyW czasie przeglądu różnych opakowań czekolady stwierdzić: a) rodzaj opakowania, b) znakowanie, c) dane dotyczące składu surowców. Zebrane materiały potraktować porównawczo i zestawić w tabelę. W punkcie „ro­dzaj opakowań” zwrócić ponadto uwagę, czy opakowanie jest celowe z pun­ktu widzenia ochrony jakości produktu i czy posiada wymagane walory es­tetyczne.Ocena organoleptyczna czekoladyPrzeprowadzając ocenę czekolady porównać jej cechy z podstawowymi wymaganiami jakościowymi:— smak, zapach dla wszystkich produktów właściwy, charakterystycz­ny, bez obcych zapachów i smaków.,Czekolada jest więc trwałym wyrobem cukierniczym, wypro­dukowanym z masy czekoladow^j. przy czym masą ta może być urozmaicana i wzbogacana odpowiednimi dodatkami smakowymi i zapachowymi. Do częściej stosowanych dodatków zaliczyć należy: mleko, kawę, orzechy i inne jądra nasion oleistych, wanilinę, lecy­tynę i inne.Ze względu na dodatki wyróżnia się czekoladę pełną bez do­datków, czekoladę pełną z dodatkami, czekoladę nadziewaną oraz jako asortyment specjalny — czekoladę do picia.Czekolada pełna bez dodatków składa się z masy czekoladowej naturalnej lub masy czekoladowej mlecznej; w ma­sach tych jedynym ogólnie stosowanym dodatkiem do wszystkich mas czekoladowych może być wanilina i lecytyna. Ze względu na zawartość cukru wyróżnia się: czekoladę bez dodatków słodką — zawierającą od 56 do 65°/o cukru, półsłodką — do 56°/o cukru, de­serową do 50% cukru i gorzką do 40% cukru.Czekolada pełna mleczna może zawierać w suchej masie różne ilości tłuszczu i substancji pochodzących z mleka i z tego względu wyróżnia się: czekoladę małomleczną — o zawartości suchej masy pochodzącej z mleka nie mniejszej niż 14% i tłuszczu co najmniej 25%; pełnomleczną — substancje pochodzące z mleka co najmniej 1 /”/o, a tłuszczu nie mniej niż 30%; pełnomleczną deserową: sub­stancje z mleka nie mniej niż 23%, tłuszczu co najmniej 30%.Czekolada pełna z dodatkami składa się z masy czekoladowej naturalnej lilb masy czekoladowej mlecznej w ilości nie mniejszej niż 60%. Czekolada pełna z dodatkami, jeśli, ma na­zwę przymiotnikową, np. orzechowa, migdałowa, to zawiera te dodatki w postaci rozdrobnionej, jeżeli zaś zawiera wyszczególnie­nie dodatków jako rzeczowniki, np. czekolada z orzechami, to za­wiera dodatki w postaci całej lub grubo rozdrobnionej (np. posie­kane).Czekolady pełne piankowe uzyskuje się przez napowietrzanie masy czekoladowej w czasie konszpwania i studzenia. Charaktery­zują się one porowatą strukturą i powiększoną objętością.Czekolada nadziewana składa się ze skorupki cze­koladowej, stanowiącej nie mniej niż 40% wagowo gotowego wy­robu oraz nadzienia. Nadzienia mogą być bardzo urozmaicone.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments