Charakterystyka ważniejszych warzyw

CebulaCebula jest podziemnym zgrubieniem, stanowiącym materiał zapasowy. Zgrubienie to uważa się za skrócony pęd i przekształ­cone liście. Pierwsze łuski są suche i zdrewniałe (tworzą ochronę), wewnętrzne zawierają dużo soków (rys. 8).Do obrotu dla celów konsumpcyjnych dopuszcza się: a) cebulę młodą w pęczkach z zielonym szczypiorem (CM), b) cebulę w pęcz­kach ze szczypiorem (CP)1, c) cebulę nie zeschniętą bez szczypio-ru (N), d) cebulę zaschniętą (CZ). Największe znaczenie handlowe ma cebula zaschnięta. Szczegółowe wymagania jakościowe dla ce-Rys. 8. Charakterystyczne kształty cebuli (odmiana Wolska)buli zawiera norma PN-72/R-75357, którą należy się posługiwać przy odbiorze jakościowym (w magazynie i w sklepie).Ogólnie cebula z zasuszoną szyjką powinna być dojrzała, okryta co najmniej dwiema warstwami suchej łuski, w tym jedną nie po­pękaną; zdrowa, bez uszkodzeń, jędrna i czysta. Cechy dyskwali­fikujące: zgnicie, zaparzenie i zmarznięcie. Dla cebuli z zasuszoną szyjką ustalono dwa wybory: I i II. Uwaga dla magazyniera: do dłuższego przechowania nadaje się cebula zaschnięta wyboru I, z wykluczeniem cech dyskwalifikujących.ĆwiczeniePosługując się zestawieniem „cechy porównawcze odmian cebuli” (ta­bela 2) przeprowadzić rozpoznawanie odmian cebuli.Ponieważ przy odbiorze jakościowym wielu warzyw ważnym zagadnie­niem jest znajomość ich odmian, przeto w praktyce magazynowej i sklepo­wej należy się posługiwać stosowną literaturą. Godną polecenia jest praca zbiorowa pt. Charakterystyka odmian roślin uprawnych, będąca wydawnic­twem Ministerstwa Rolnictwa.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments