Charakterystyka towaroznawcza

Jaja pochodzące ze skupu zostają przez przemysł jajczarski przygotowane do handlu. Przygotowanie to polega na klasyfikacji jakościowej, sortowaniu według wagi (czyli sortowaniu na klasy wagowe), znakowaniu oraz pakowaniu jaj. Czynności przygoto­wujące jaja do obrotu handlowego i do przetwórstwa nazywają się fachowo ,,przerobem” jaj w Skorupach.Jaja świeżePrzez jaja świeże rozumie się jaja nie poddane żadnym zabie­gom konserwacyjnym, których czasokres przechowywania (skła­dowania) w sztucznie obniżonej temperaturze otoczenia nie prze­kroczył 30 dni. Na zasadzie cech organoleptycznych dzieli się jaja świeże na rynkowe, brudne i przemysłowe. Przedmiotem sprze­daży w handlu detalicznym są jaja świeże klasy rynkowej.Wymagania jakościowe dla jaj świeżych klasy rynkowej są następujące:skorupa: o normalnym-kształcie, o czystym wyglądzie, nie­uszkodzona, bez obcych zapachów, dopuszcza się skorupę przy­brudzoną i nieco zniekształconą; jaja o skorupie przybrudzonej są to jaja niemyte, nieczyszczone, z nieskupionymi przybrudzeniami na łącznej powierzchni nie większej niż 1/8 część skorupy bądź ze skupionymi przybrudzeniami na powierzchni nie większej niż 1/16 część skorupy (skorupa bez śladów krwi i zanieczyszczeń treścią jaja);komora powietrzna: głęboka do 10 mm; dopuszcza się ko­morę jaśniejszą w stosunku do pozostałej treści jaj oraz drgającą, z jedno- lub dwustronną zatoką * do 1/2 długości jaja; komora po­wietrzna drżąca odznacza się lekkim falowaniem obrzeża;— białko: przejrzyste, dopuszcza się rozrzedzenie;żółtko: widoczne, ruchliwe, dopuszcza się lekko spłaszczo­ne;ciała obce — dopuszcza się pojedyncze ciała obce o średnicy nie większej niż 3 mm. Obce substancje w jaju to tzw. plamy krwi­ste (zgęstki krwi) i plamy mięsne (które uważane są również za zgęstki krwi, lecz o brązowym zabarwieniu), poza tym występo­wać mogą pasożyty, owady, ziarnka piasku i inne;— tarczka zarodkowa: niewidoczna lub słabo widoczna;• Zatoka — jednostronne lub dwustronne wychylenie komory powietrz­nej.— treść jaja: bez obcego zapachu i smaku.Jak wynika z podanych wymagań jakościowych, cechy jaj świeżych stwierdza się przez badanie organoleptyczne „zewnętrz­ne”, mające na celu np. ustalenie stanu skorupy oraz przez prze­świetlenie (świetlenie) jaj, mające na celu ustalenie stanu treści jaja.Jaja można prześwietlać dzięki temu, że skorupa i błony wy­ścielające są mikroporowate. Jeżeli więc badane jajo przystawi się do oświetlonego otworu, to można przekonać się o stanie jego tre­ści. Obserwacja pozwala stwierdzić wielkość komory powietrznej i jej stan, położenie i kształt żółtka oraz jego widoczność na tle warstw białka i ruchliwość (w jajach starszych żółtko jest wyra­źnie widoczne na skutek rozrzedzenia białka, swobodnie ruchome, powiększone i silniej spłaszczone), przejrzystość białka — obec­ność obcych substancji, rozwój tarczki zarodkowej, itp. Poza oceną jaj, polegającą na stwierdzeniu cech zewnętrznych i stanu treści przez prześwietlenie, przeprowadzić można w wypadkach wątpli­wych ocenę organoleptyczna po wybiciu jaj na płaską powierzch­nię.Przy badaniu jaj spotyka się uszkodzenia mechaniczne, a jaja z takimi uszkodzeniami, w zależności od ich stopnia występowa­nia nazywa się tłuczkami lub wylewkami. Jaja tłuczki są to jajauszkodzonej skorupie, lecz nienaruszonych błonach jajowych. Wyróżnia się tłuczki zwykłe, czyli jaja z wyraźnymi uszkodzenia­mi skorupy w postaci wgłębień i rys widocznych gołym okiemtłuczki świetlne, to jest jaja z pęknięciami skorupy, które dają się wykryć w czasie prześwietlania jaj. Jaja tłuczki zalicza się do jaj wysortowanych, nadających się do szybkiej sprzedaży (po zniżonej cenie), nie nadają się natomiast do przechowywania. Wy-lewki są to jaja o uszkodzonej skorupie i naruszonych błonach jajowych. Nie powinny one być przedmiotem handlu, gdyż nara­żone są na zakażenia, zabrudzenia i mają bardzo ograniczoną przy­datność.Przy prześwietlaniu jaj stosowana może być technika ręczna i „mechaniczna”. Ręcznie prześwietla się w lampie jajczarskiej tzw. owoskopie (u nas stosowane są lampy typu ovolux), umiesz­czonej w ciemni (ryf, 76). I chociaż ręczne prześwietlanie jest me­todą tradycyjną, o jednak jeszcze znajduje zastosowanie, szcze-golnie w wypadkach wymagających dokładnej oceny treści we­wnętrznej jaja. Technika ręcznego prześwietlania polega na przy­łożeniu jaja do otworu świetlnego i na wykonaniu lekkiego ruchu obrotowego, aby się przekonać o stanie i ruchliwości treści jaja. Do pomiaru głębokości komory powietrznej służy stosowna miar­ka (rys. 77).Z tak zwanych technik zmechanizowanych stosuje się prześ­wietlanie strumieniowe oraz rolkowo-wahadłown. Prześwietlanie strumieniowe polega na tym, że jaja przesuwają się w kabinie do prześwietlenia ponad szczeliną świetlną i są obserwowane przez oceniającego je pracownika, który jednocześnie prowadzi ich se­gregację (eliminuje jaja nie odpowiadające wymaganiom jakościo­wym). Prześwietlanie rolkowo-wahadłowe jest dokładniejsze i po­niekąd upodobnione do świetlenia ręcznego. Przy tej technice jaja umieszczone są na przenośnikach rolkowych i na prześwietlonym odcinku wprowadzone są w ruch posuwisto-zwrotny (obsługujący proces świetlenia pracownik dokładniej widzi treść jaja, również w czasie ruchu wahadłowego — co pozwala na dokładniejszą se­gregację jakościową).Jaja po opuszczeniu urządzeń prześwietlających przenoszone są mechanicznie do sortownicy wagowej, w której podzielone zo­stają na klasy wagowe.Podział na klasy wagowe przedstawia tabela 33.Górna cyfra na stemplu odciśniętym na jajach oznacza klasę wagową, a liczba dolna oznacza numer zakładów drobiarskich. Jaja duże znakowane są tuszem koloru czerwonego, średnie zielonego, małe czarnego, a drobne fioletowego. Znakowanie przeprowadza sięz reguły mechanicznie — równolegle z sortowaniem (nad wagą sortownicy umieszczone jest urządzenie do znakowania — rys. 78).Jako opakowanie transportowe jaj służą prawie wyłącznie skrzynki drewniane, mieszczące 360 sztuk jaj i zwane ćwiartkami lub patentówkami (rys. 79). Stosowane są również pudła tekturo­we. W takich opakowaniach transportowych umieszcza się jaja w opakowaniach bezpośrednich — zbiorczych, które stanowią naj­częściej wytłaczanki (celulozowe lub plastykowe), rzadziej kratki tekturowe i przekładki tekturowe. Jaja w wytłaczankach lub krat­kach umieszcza się pionowo, tępym biegunem do góry. Obecnie rozpowszechniają się też wytłaczanki detaliczne, mające szczegól­ne znaczenie w sklepach samoobsługowych. W takich opakowa­niach detalicznych umieszcza się po 6 sztuk jaj, 2X6, 3X6 lub 10 sztuk.W okresie zimowym opakowania transportowe powinny być wyłożone papierem pakowym. Wewnątrz opakowania transporto­wego (na karcie kontrolnej), jak również na jednej stronie czoło­wej skrzynki, powinny być zamieszczone dane wyszczególniają­ce nazwę zakładu, klasę jakości, klasę wagową, liczbę jaj, numer pakowacza, datę prześwietlania jaj oraz numer normy (stwierdź­cie, czy takie oznaczenia znajdują się na tych opakowaniach).Transport jaj powinien się odbywać w takich warunkach, aby towar nie był narażony na mechaniczne uszkodzenia i bezpośred­nie oddziaływanie czynników zewnętrznych. W związku z tym po­winno się dążyć do ograniczenia wszelkiej zbędnej manipulacji przeładunkowej, a ponadto przewozić jaja w środkach transpor­towych krytych, przy jednoczesnym zapewnieniu cyrkulacji po-powietrza. W okresie upałów oraz silniejszych mrozów powinny być przewożone jaja w środkach transportowych izotermicznychjPrzechowywane mogą być jaja tylko w pomieszczeniach czy­stych, suchych, przewiewnych, pozbawionych obcych zapachów Temperatura pomieszczeń w lecie nie powinna przekraczać 18°C a w zimie nie powinna spadać poniżej 0°C (jaja ulegają zamro żeniu w temperaturze od —1,5 do ok. —2°C).

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments