Charakterystyka cukru

Charakterystyka cukru składzie chemicznym około 99,8% sacharozy, reszta przypada na bardzo nieliczne sole mineralne, inne cukrowce i wodę.Cukier biały (konsumpcyjny) produkowany jest w postaci kry­ształu. Ze względu na wielkość kryształów wyróżnia się nastę­pujące sortymenty:kryształ gruby KG (przesiew przez sita o długości oczek kwadratowych 3,15 mm i pozostałość na sicie o długości boków oczek 1,6 mm nie mniejsza niż 85%);kryształ średni KS (parametry: przesiew przez sita 1,6 mm, pozostałość na sicie 0,71 mm co najmniej 85%);kryształ drobny KD (parametry: przesiew przez sita 0,71 mm, pozostałość na sicie 0,28 mm nie mniej niż 85%);— grysik Kgr (przesiew przez sita 0,28 mm);— kryształ niesegfegowany — o granulacji nie znormalizowa­nej.Cukier rafinowany-(rafinada), a więc produkt otrzymany przez dodatkowe oczyszczenie, przefiltrowanie i wykrystalizowanie wy­stępuje w następujących asortymentach:kostka lana R-KoL (o kształcie prostopadłościanu);kostka prasowana R-KoP (o kształcie prostopadłościanu);kryształ lux K-4ux (przesiew przez sita 3,15 mm, nie mniej­sza niż 85%, z tym że w pozostałości dopuszcza się tylko kryształ gruby);kryształ gruby, średni i drobny — o granulacji jak przy cu­krze białym konsumpcyjnym (te same parametry);— kryształ grysik (przesiew jak poprzednio).Cukier jest artykułem trwałym w przechowywaniu. Wymagaprzede wszystkim pomieszczenia:wolnego od obcych zapachów orazsuchego, gdyż jest higroskopijny i po zawilgoceniu trwale się zbry-la. Optymalne warunki przechowywania są następujące: termpe-ratura od 15 do 18°C, wilgotność względna powietrza do 65%. iCu-kier powinien być składowany na podestach (drewnianych podkła-dach), z dala od drzwi i okien i ok. 0,7 m od ścian. Worki z cukremukłada się w stosy (sztaple) do 12 sztuk w górę, pozostawiając mię-dzy nimi wolne przejścia. i |Cukier uważa się za jeden z najczystszych jednoskładnikowych przetworów przemysłu spożywczego. Zawiera on bowiem w swOim

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments