This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Ryby

Rybołówstwo i przetwórstwo rybne dostarcza najbardziej uro­zmaiconego asortymentu produktów pochodzenia zwierzęcego, bio­rąc pod uwagę ilość gatunków ryb -i innych zwierząt wodnych. Rybołówstwo może dostarczać około 250 gatunków ryb, w tym około 230 gatunków ryb morskich. Szczególnie morza i oceany, stanowiące globu ziemskiego, są bogatym źródłem żywności. Kraj nasz dysponując szerokim dostępem do morza (ok. 500 km) i rozwiniętą flotyllą rybacką ma możność ucze­stniczenia na dużą Skalę w pozyskiwaniu żywnościowych bogactw morskich.Rejony połowów morskich naszej floty rybackiej rozciągają się na Bałtyku, Morzu Północnym i Atlantyku. W połowach daleko­morskich poważną rolę odgrywają statki bazy, odbierające połowy od statków łowczych, konserwujące ryby oraz częściowo przera­biające surowiec na przetwory Znacznie mniejsze znaczenie ma rybołówstwo śródlądowe. Rybołówstwo jeziorowe skoncentrowane jest głównie na Pojezierzu Mazursko-Pomorskim, a głównymi rybami jeziorowymi są: leszcz, szczupak, sandacz, lin, karaś, węgorz, sieja i sielawa. Gospodarka stawowa rozwinęła się najlepiej w południowej i południowo-lecz i innych zwierząt morskich i rzecznych. Ze zwierząt morskich na wyszczególnienie zasługują m.in.:głowonogi, z których na naszym rynku występuje kalmar,skorupiaki: kraby, langusty, homary, krewetki,małże (ostrygi, omułki i in.),kręgouste (minóg morski).Ze zwierząt wód słodkich największe znaczenie mają raki (któ­re są głównie przedmiotem eksportu) oraz minóg rzeczny.-wschodniej części naszego kraju (region śląski, krakowski i lu­belski dysponuje największą liczbą sfawów). W gospodarce stawo­wej prceważa_karpLa jako rozwojową należy uznać hodowlę pstrą­ga tęczowego. Rybołówstwo rzi-cznr mu znikome znaczenie gospo­darcze ze względu na zanieczyszczenia wód otwartych. Odpowie­dnie przepisy i zarządzenia nakazujące oczyszczanie ścieków oraz akcje ochrony środowiska zmierzają do przywrócenia rzekom ich właściwej roli krajobrazowej i biologicznej.Zgodnie z zasadami klasyfikacji towarów rybnych wyróżniasię:ryby konsumpcyjne (żywe, świeże i mrożone),przetwory rybne (solone, wędzone, marynowane, suszone, konserwy i półkonserwy, czyli tzw. prezerwy),produkty uboczne przemysłu rybnego (mączki rybne, oleje lecznicze, oleje techniczne i in.).Przemysł rybny zajmuje się przetwarzaniem nie tylko ryb,